ไม่มีหมวดหมู่

หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย มีหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง โดยแบ่งเป็น อาคารหอพักสมาธิ B 11.1 (หอพักนักศึกษาคฤหัสถ์หญิง) 7 ชั้น จำนวน 228 ห้อง อาคารหอพักปัญญา B 11.2 (หอพักนักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ชาย) 7 ชั้น จำนวน 228 ห้อง นักศึกษาจะต้องยื่นใบคำร้องที่จะเข้าพักที่หอพักและชำระค่าหอพัก สรุประเบียบปฏิบัติหอพักนักศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

 วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นให้บริการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางพระพุทธศาสนา” พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 2. จัดบริการและจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 3. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้านการมีความรับผิดชอบและการมีจิตสาธารณะสู่ชุมชน 4. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้าใจอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

Copyright © 2019. Mahamakut Buddhist University.