jetsada

หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย มีหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง โดยแบ่งเป็น อาคารหอพักสมาธิ B 11.1 (หอพักนักศึกษาคฤหัสถ์หญิง) 7 ชั้น จำนวน……..ห้อง อาคารหอพักปัญญา B 11.2 (หอพักนักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ชาย) 7 ชั้น จำนวน……..ห้อง นักศึกษาจะต้องยื่นใบคำร้องที่จะเข้าพักที่หอพักและชำระค่าหอพัก สรุประเบียบปฏิบัติหอพักนักศึกษา

ทุนการศึกษา

นอกจากทุนการศึกษา จากกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาอื่น ๆ แก่นักศึกษา โดยมีแยกประเภทดังนี้ ทุนเรียนดีระดับดีมาก ทุนขัดสน หรือขาดแคลน ทุนศาสนทายาท ทุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ทุนพระนักศึกษาและแม่ชี ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย **โดยจะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ข้อกำหนด 1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2.ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 3.ผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 2.00 4.การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ปีละไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 5.เป็นผู้มีความประพฤติดี 6.ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานบันการศึกษาชั้นร้ายแรง 7.ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด 8.ไม่มีงานประจำทำ

ข้อมูลพื้นฐาน

 วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นให้บริการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางพระพุทธศาสนา” พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 2. จัดบริการและจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 3. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้านการมีความรับผิดชอบและการมีจิตสาธารณะสู่ชุมชน 4. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้าใจอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

ติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) ชั้น 2 โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1104-6 http://www.develop.mbu.ac.th Mail : dev@mbu.ac.th

กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง”

          วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายภิเษก ด้วงสูงเนิน (หัวหน้ากองพัฒนานักศึกษา) พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง” ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)

1 2
Copyright © 2019. Mahamakut Buddhist University.