ติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) ชั้น 2

โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1104-6

http://www.develop.mbu.ac.th

Mail : dev@mbu.ac.th

Copyright © 2019. Mahamakut Buddhist University.